Kosten schooljaar 2018-2019

Naast de financiering vanuit het ministerie heeft de school ook andere inkomsten nodig. Hiermee kan de school een gevarieerder aanbod aan uw kind aanbieden. Denk hierbij aan extra’s: lessen, leuke leerzame activiteiten, vieringen in school en schoolkamp. 

Ouderbijdrage

Het is belangrijk de ouders het belang inzien van bovenstaande activiteiten en daarvoor bereid 
zijn mee te betalen. Zonder deze extra financiën kunnen dit soort activiteiten niet worden georganiseerd.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor elk schooljaar € 100,00. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor diverse activiteiten. 
Er bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hierover kan met school contact worden opgenomen. 
De betaling dient voor de start van het schooljaar plaats te vinden.

Als u er onverhoopt voor kiest deze bijdrage niet te betalen, dan betekent dit wel dat uw zoon/dochter NIET kan deelnemen aan een aantal schoolactiviteiten zoals onder meer de schoolreis. Wij zouden het jammer vinden uw kind te moeten uitsluiten van vele leuke en zinvolle activiteiten zoals de schoolreis.

Terug